2020 оны 07-р сарын 14
Урьдчилан сэргийлэх

Сайн дурын идэвхитнүүдийг бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдлаа

Монгол улсын Засгийн газрын “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого”, “Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”, ”Гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг тус тус хангах хүрээнд  Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэшүүлэх, үйл ажиллагааг сурталчлах, олон нийтийг сургаж, дадлагажуулах, өрхийн түвшинд болзошгүй гамшгийн эрсдэлийг бууруулах даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх, сайн дурын идэвхитнүүдийг бэлтгэх “Бэлэн бай” сургалтын багцыг иргэд олон нийтэд сургаж, дадлагажуулах, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах зорилгоор Онцгой байдлын газар Каритас Монгол ТББ-аас хэрэгжүүлж буй “Ази”-Европын орнуудын хүмүүнлэгийн хамтарсан үйл ажиллагааг сайжруулж, чадавхийг бэхжүүлэх-II төслийн хүрээнд хамтран  сайн дурын идэвхитнүүдийг бэлтгэх сургалтыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-наас 26-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа.