Мэдээний урсгал

2018 ОНЫ УРЛАГ, СПОРТЫН ТӨЛӨВ...

Written By Super User on Wednesday, 03 January 2018 00:50

ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ  УРЛАГ, СПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгууллагын бүтэц...

Written By Super User on Tuesday, 26 December 2017 06:36

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын бүтэц зохион байгуулалтын схем.

Гал түймэр

Written By Super User on Wednesday, 13 April 2016 02:53

2012 онд гарсан гал түймрийн нөхцөлбайдлын талаар    Орхон аймгийн хэмжээнд 2012 онд Онцгой байдлын газрын Аврах, гал унтраах ангиуд гал түймрийн 124 удаагийн дуудлагаар гарч,...

Танилцуулга

Холбоо барих хэсэг

 

Хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг
Утас: 7035101
Факс: 70350415
Вэбсайт: www.obg.or.gov.mn
И-мэйл хаяг:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Top Panel
Изготовление металлоконструкций Киев. Производство металлоизделий. Изготовление деталей - Повиол

“АВРАГЧ-2017”

“АВРАГЧ-2017” ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

 Нэг. Зорилго


1. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн /Анхны тусламжийн нөхөрлөл/-үүдийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлж , болзошгүй гамшгийн үед сэтгэлзүйн бэлтгэлийг хангах, дадлага сургалт эзэмшүүлэх.

2. Гамшгаас хамгаалах хуулийн холбогдох заалтууд, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийнэрх зүйн байдлын тухай хууль, ОУ-ын"Женевийн конвенц"-ыг хэрэгжүүлэх, анхны тусламжийн нөхөрлөлүүдийг гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх чадварыг сайжруулах үйл ажиллагаа, бэлэн байдлыг олон нийтэд сурталчилах, харилцан туршлага солилцох, анхны тусламж үзүүлэх, дадлага олгох.

3. Сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах  төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангиудын ур чадвар хамтын ажиллагааг сайжруулах.

 4. Онцгой байдлын албаны онцлог, Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчилан таниулахадîðøèíî.

 

Хоёр. Зохион байгуулалт

1. Тэмцээнийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан, зохион байгуулах комисс, шүүгчийн зөвлөл удирдан явуулна.

2. Тэмцээнийг аймгийн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд зохион явуулна.

3. Хөтөлбөрийн дагуу сургагдсан, материал хэрэгслээр нормативын дагуу бүрэн хангагдсан нөхөрлөлүүд доор дурьдсан материалыг бүрдүүлж шүүгчдийн зөвлөлд бүртгүүлнэ. Үүнд:

- Тэмцээнд оролцох “Анхны тусламжийн нөхөрлөл”-ийн танилцуулга, ñóäàëãàà,  ÌÓÇÍ-ийí ãèø¿¿í áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò.

- Эрүүл мэндийн магадлагаа, мэдүүлэг

- Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны заавартай танилцсан гишүүн бүрийн баталгаатгарын үсэг байна.

Тэмцээний техникийн зөвлөгөөн: 2017 оны 9 дүгээр сарын 19-ний                                                                                           өдрийн 14 цагт ÎÁÃ-ûí “Соёмбо” тасалгаанд,øүүгч, нөхөрлөлүүдийн ахлагч нарын дунд  зөвлөгөөн хийж, оролцох дарааллыг сугалуулна.

Íýãäñýí òåõíèêèéí ¿çëýãèéã 2017 îíû 09дүгээр ñàðûí 19ийөдрийн 16 öàãò ÎÁÃ-ûí  жагсаалын òàëáàéä çîõèîí áàéãóóëíà.

Тэмцээн 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 09.00 цагаас Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд /наадмын талбай/ зохион байгуулагдана.

Нөхөрлөлүүд тэмцээний нээлтийн ажиллагаанд оролцохдоо сугалааны дарааллаар жагсаж, Ерөнхий шүүгчид нөхөрлөлийн дарга  нар илтгэл өгснөөр тэмцээн эхэлнэ.

Нээлт, хаалтын ажиллагааны дараа ёслолын жагсаал үйлдэнэ.

Уралдаанд оролцох нөхөрлөлүүд:

1.    Баян-Өндөр сумын анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

2.    Жаргалант сумын анхны тусламжийн нөхөрлөл –1

3.    Монголын цахилгаан холбоî ñ¿ëæýý ТӨХÊ-ийн Орхон аймаг дахь салбарын анхны тусламжийн нөхөрлөл-1

4.     “Эрдэнэт хивс” ХХК-ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

5.    “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 2

6.    “ЭДЦС” ТӨХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

7.    “Эрдэнэт ус ДТС”  ОНӨХГ- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

8.    “ЭБЦТСүлжээ” ТӨХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

9.    “ТБЦДСүлжээ” ТӨХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

10. Төмөр замын өртөөний анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

11.“Петровис” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

12.“Сод Монгол” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

13.“Магнай трейд” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл-1

14.“Øóíõëàé” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл-1

15. Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтсийн анхны тусламжийн нөхөрлөл -1

16. ÌÓÈÑ-èéí Îðõîí ñàëáàð сургуулийн анхны тусламжийн нөхөрлөл  - 1

17. “Ìàðãàä” äýýä ñóðãóóëийнанхны тусламжийн нөхөрлөл  - 1

18. Баян-Өндөр цогцолбор сургуулийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

19. Орхон цогцолбор сургуулийн анхны тусламжийн нөхөрлөл -  1

20. Эрдэнэт цогцолбор сургуулийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

21. Наран цогцолбор сургуулийн анхны тусламжийн нөхөрлөл-1

22. “Хөх ган” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

23.  “Бэрэн металл” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл -1

24. “Эрдмин” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

25.  МСҮТөвийн анхны тусламжийн нөхөрлөл-1

26. ХААМСҮ төвийн анхны тусламжийн нөхөрлөл -1

27.  Õààí áàíêíû анхны тусламжийн нөхөрлөл  - 1

28.  “Эрдэм” ахлах сургуулийн анхны тусламжийн нөхөрлөл  - 1

29.  Төрийн банкны анхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

30. Õ¿лэг худалдааны төвийнанхны тусламжийн нөхөрлөл  - 1

31.  Õàíãàéí á¿ñ õóäàëäààíû òºâийн анхны тусламжийн нөхөрлөл  - 1

32.  Õîò òîõèæóóëàõ ãàçрынанхны тусламжийн нөхөрлөл - 1

33. Ñ¿¿ ÕÊ- ийнанхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

34. “À÷èò Иõт” ÕÕÊ- ийнанхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

35. “Óðãàìàë Ýíõ”ÕÕÊ- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

36. “Ýðäìèéò”ÕÕÊ- ийн  анхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

37. Даниста ОдÕÕÊ- ийн  анхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

38. “Ан дөл” ХХК- ийн  анхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

39. “ЭМЭНОРА” ÕÕÊ- ийн  анхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

40.“Мэнд Амар трейд” ÕÕÊ- ийн  анхны тусламжийн нөхөрлөл – 1

41.“Хүрэнбулаг” ХХК- ийн анхны тусламжийн нөхөрлөл -1

42.“Номин” худалдааны төвийн анхны тусламжийн нөхөрлөл -1

Эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөлийн дүрмийн 2.5-д заасны дагуу нөхөрлөл 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй /дарга-1, гишүүд-14,нийт эрэгтэй-8, эмэгтэй-7/ байна.

Нөхөрлөлүүд өөрийн байгууллагын онцлог Улаан Загалмайн эмбелем тэмдэг бүхий 50х30ñì хэмжээтэй, 8см голчтой таних тэмдгийг зүүн мөрнөөс доош 10 см зайд байрлуулсан хувцасаар жигдэрсэн байна.

              Баг бүр   1. 1 х 2 метрийн хэмжээтэй  Улаан Загалмайн  туг 

                              2. 40 х 60 см хэмжээтэй /ишний хэмжээ 1 м/  самбар дээр байгууллагын нэр,  хаягтай байна.

Гурав. Тэмцээний үе шат

Тэмцээнийг 6 үе, шаттай явуулна. Үе, шат болгоны хооронд 0,8 км бартаатай замыг туулна.

1 дүгээр шат:  Жагсаалын үзлэг, гэрийн даалгавар

2 дугаар шат:  Обектын гал түймэр унтраах

3 дүгээр шат:  Үерийн голомт дахь аврах ажиллагаа

4 дугаар шат:  Газар хөдлөлтийн голомт дахь аврах ажиллагаа

5 дугаар шат:  Хүн малын гоц халдварт өвчний голомт дахь ажиллагаа

6 дугаар шат:  Химийн хөнөөлийн голомт дахь ажиллагаа

Жич: Тэмцээний шат бүрт идэвхтнүүдээс гаргасан алдаа, бүрэн бус дутуу материалд торгуулийн 1 минутын оноог өгч, шүүгчийн хуудсанд тэмдэглэн, нөхөрлөлийн дарга, тухайн шатны ахлах шүүгч 2 гарын үсэг зурна. Тэмцээнд оролцогчдоос шүүгчтэй маргах, элдэв асуудал тавих, тэмцээний талбайд шүүгчийн зөвлөлийн гишүүд, тэмцээнд оролцож буй нөхөрлөлийн гишүүдээс бусад хүн орохыг хориглоно.

            Шүүгчтэй áîëîí íýðâýãäýãñäòýé зүй бусаар харьцах, íºëººëºõèéã îðîëäîõ,  сахилга зохион байгуулалтгүй байвал гаргасан зөрчил бүрт 5 минутын торгууль оногдуулна.

            Тэмцээний 1-р шатыг нэгдсэн журмаар явуулж, 2,3,4,5,6-р шатыг нөхөрлөлүүд сугалааны дарааллаар өртөөчлөн дасгалыг гүйцэтгэнэ.

            Гараанаас нөхөрлөл гарч Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойргоор нэг бүтэн гүйж саадыг туулан объектын түймрийн цэгийн дасгалыг гүйцэтгээд саадыг туулж Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойргоор дахин тойрч үерийн голомтын дасгалыг гүйцэтгээд саадыг туулж Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойргоор дахин тойрч эвдрэлийн голомтын дасгалыг гүйцэтгээд саадыг туулж Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойргоор дахин тойрч хүн, малын гоц халдварт өвчний голомтон дахь дасгалыг гүйцэтгээд саадыг туулж Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойргоор дахин тойрч химийн хөнөөлийн голомтын дасгалыг гүйцэтгээд саадыг туулж Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойргоор дахин тойрч барианд орно.

 1 дүгээр шат: Жагсаал, материал хангалтын үзлэг, гэрийн даалгавар :

ͺõºðëºëèéí ãèø¿¿ä íýãäñýí æàãñààëûí áýëòãýë ñóðãóóëü õèéæ ñóðñàí áàéõ.

ͺõºðëºëèéí ãèø¿¿ä ººðñäèéí áàéãóóëëàãûí îíöëîãò òîõèðóóëàí Ãàìøãààñ õàìãààëàõ òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ, áàòëóóëñàí áàéõ.

Îé, õýýð болон объектын ò¿éìðýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, áýëòãýë áýëýí áàéäëûã õàíãàõ çîðèëãîîð MFZ-4 маркын нунтаган гал унтраагуул -2ш, öîõèóð-10ø, òðîññîí ø¿¿ð-10ø,  õóâèí-3ø, ñ¿õ-2ø, õºðºº-1ø òóñ òóñ шинээр áýëòãýæ, áàãàæíû áàðèóë õýñãèéã óëààí ºí㺺ð áóäñàí áàéõ

Эмнэлгийн анхны тусламжийн цүнхний иж бүрдлийг хэсэг бүрээс 1 идэвхтнийг сонгож үзнэ. Бүрэн бус, гэмтэлтэй тохиолдолд /дамнуурганыдэвсгэр урагдсан, гар чийдэнгийн зай цэнэггүй, чангалуур уян хатан биш гэх мэт/ материалыг байхгүйд тооцож шүүгчийн хуудсанд заасан 1 минутын торгуулийн оноог өгнө.

 

2 дугаар шат: Эвдрэлийн голомт

Нөхөрлөлийн гишүүд гараанаас гарч Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойргоор бүтэн тойрч саадыг туулан эвдрэлийн голомтын цэг дээр бүрэн очиж цэгийн шүүгчид илтгэл өгч даалгавар авна. Гурвын холбоогоор заагдсан цэгийг тойрч ирээд аврах олсоор эр, эм уяаг зангидаж 1 эрэгтэй, 1 эмэгтэй гишүүнд уясан аврах олсыг зүүж шүүгчид шалгуулсны дараа уяаг тайлж эвхэж тавина. Эвдрэлийн голомтонд  нэрвэгдсэн 3 иргэнд / хөл, гар, толгойн гэмтэлтэй /  эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлэнэ.  Дасгалыг дуусгаад нэгдэж шүүгчийн шийдвэрээр дараагийн цэг рүү гарна.

      Алдаа бүрт 1 минутын торгуулü оногдуулна.

Замын сааданд  нөхөрлөлүүдийн эрэгтэй гишүүд самбар давна.

 

3 дугаар шат:  Объектын түймэр

Нөхөрлөлийн гишүүд саадыг туулан объектын түймрийн цэг дээр бүрэн очиж цэгийн шүүгчид илтгэл өгч даалгавар авна.

Ø¿¿ã÷èéí ñîíãîñîí íºõºðëºëèéí 3 ãèø¿¿í áàéðëóóëñàí 3ø õîîëîéã øèëæ¿¿ëýí ãàéê õýðýãëýí хоолойг äýëãýæ ãàëûí õîøóóг õîëáîíî. ̺í 1 ãèø¿¿í ãàë óíòðààãóóëûí àæèëëàõ çàð÷èì, ìàðê, òºðëèéã òàíèëöóóëíà. Нөхөрлөлийн 1 гишүүн тусгай саванд асаасан галыг өөрсдийн гэрийн даалгаварт авчирсан MFZ-4 маркын нунтаган  гал унтраагуураар унтраана. Үлдсэн 10 гишүүн тусгайлан бэлдсэн галын байг ус шүршигчээр шүршиж унагаана. Нэрвэгдсэн 2 / түлэгдсэн, угаартсан / иргэнд эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлж дуусгаад нэгдэж шүүгчийн шийдвэрээр дараагийн цэг рүү гарна.                             

                             Àëäàà á¿ðт 1 минутын  торгууль оногдуулнà.

Замын саад тусгайлан бэлдсэн саадан доогуур мөлхөж гарна.

 

4 äүгээð øàò: Õàëäâàðòûí ãîëîìò

Нөхөрлөлийн гишүүд голомтын цэг дээр бүрэн очиж цэгийн шүүгчид илтгэл өгч даалгавар авна. ͺõºðëºëèéí ãèø¿¿ä тусгайлан бэлдсэн ус, павидион иодоор õàëäâàðûí ãîëîìòон дахь орчинд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх áîäèñóóñìàëûã íàéðóóëàõ, àâòîìàêñààð òîäîðõîé çààñàí òàëáàéä õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëòийг найруулсан бодисыг дуустал нь õèéõ, àðèóòãàë, õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëòèéí õóâöаñûã äýñ äàðààллын дагуу çºâ ºìñºõ, тайлах, эвхэх ¿éëäëèéã ã¿éöýòãýж äóóñãààä нэгдэж шүүгчийн шийдвэрээр дараагийн цэг рүү гарна.

                    

                           Àëäàà á¿ð 1 минутын  торгууëüоногдуулна.

 

Замын саад сөөлжүүлэн тавьсан тугийг сүлжиж гүйнэ.

5 дугаар шат: Үерийн голомт

Нөхөрлөлийн гишүүд үерийн голомтын цэг дээр бүрэн очиж цэгийн шүүгчид илтгэл өгч даалгавар авна. Тусгайлан бэлдсэн 220л-ийн устай савнаас нөхөрлөлийн гишүүд зэрэгцэн зогсож усыг хувингаар бие биедээ дамжуулан зөөж нөгөө саванд шилжүүлнэ. Ус асгасан, дутуу зөөсөн тохиолдолыг алдаанд тооцно. 20 ширхэг шуудайтай элсээр үерийн далан босгоно. Үерийн усанд осолдсон 2 хүнд анхны тусламж үзүүлж дуусаад нэгдэж шүүгчийн шийдвэрээр дараагийн цэг рүү гарна

                               

                                   Алдаа бүðò 1 минутын  торгууль оногдуулна.

            Замын саад түр хорогдох байр барих, буулгах, хураах.

 

8 äóãààð øàò: Õèìèéí хордолтын ãîëîìò

Нөхөрлөлийн гишүүд õèìèéí õîðò áîäèñûí õºíººëèéí голомтын цэг дээр бүрэн очиж цэгийн шүүгчид илтгэл өгч даалгавар авна.Òóõàéí öýãò ãîëîìòûí íºõöºë áàéäàë, ñàëõèíû ÷èãëýë, íýðâýãäýãñäèéí òîî, áàéðøèë, öýâýðëýãýý õèéõ ãàçàð çààæ ºãíº.

 Íºõºðëºëèéí ãèø¿¿ä Õîðò õèé, óòààíààñ õàìãààëàõ áàã ºìñºíº. Áàãèéí ýðýãòýé 8 ãèø¿¿í õîðòîé á¿ñýä îðíî. Áóñàä ýìýãòýé ãèø¿¿ä íýðâýãäñýí 3 õ¿íийг ангилан ялгалт хийж, àíõíû òóñëàìæ ¿ç¿¿ëæ äóóñãààä нэгдэж, шүүгчийн шийдвэрээр Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тойргоор бүтэн тойрч гүйн áàðèàíä îðíî.

 

                                                              Àëäàà á¿ð 1 минутын  торгууëü оногдуулна.

 

ĺðºâ. Òýìöýýíèéã ä¿ãíýõ,  ä¿í ãàðãàõ

Òýìöýýíèé ä¿íã íºõºðëºë¿¿äèéí ã¿éëòèéí öàã äýýð òîðãóóëèéí õóãàöààã íýìæ åðºíõèé ø¿¿ã÷ óäèðäàæ, ø¿¿ã÷èéí çºâëºëèéí ãèø¿¿ä õààëòòàé õóðëààð õýëýëöýæ òîäîðõîé ïðîòîêîë õºòëºæ áàòàëãààæóóëíà. ͺõºðëºë¿¿äèéí ýöñèéí ä¿íã õàìãèéí áàãà îíîî àâñíààð ä¿ãíýíý. Îíîî òýíöñýí òîõèîëäîëä дасгалын ÷àíàðààð øèéäâýðлэæ áàéð ýçë¿¿ëíý.

            Òýìöýýíèé ÿâöàä ãàðñàí íîöòîé ìàðãààí,ãîìäëûã áè÷ãýýð àâ÷ òóõàéí ìàðãààí ãàðñàí øàòíû àõëàõ ø¿¿ã÷, åðºíõèé ø¿¿ã÷, цагийн шүүгч, òýìöýýíèéã çîõèîí ÿâóóëàõ êîìèññûí äàðãà íàð áàéëöàí ä¿í ãàðãàõûí ºìíº  øèéäâýðëýíý.

            Òýìöýýíèé ä¿íã ø¿¿ã÷èéí çºâëºëèéí øèéäâýðèéã òýìöýýíèé õààëòûí àæèëëàãààíä æàãññàí ¿åä åðºíõèé ø¿¿ã÷ óíøèæ, òàíèëöóóëàí ýõíèé 5 áàéð ýçýëñýí íºõºðëºë èäýâõòí¿¿äýä øàãíàëûã Àéìãèéí Çàñàã äàðãà ãàðäóóëæ áàÿð õ¿ðãýíý.

 

Òàâ. Øàãíàë:

1 ä¿ãýýð áàéð: Шèëæèí ÿâàõ öîì, Алтан медàль,ªðãºìæëºë, 800,000 төгрөг,  

2 äóãààð áàéð: Мөнгөн медаль, ªðãºìæëºë, 600,000 төгрөг

3 äóãààð áàéð: Хүрэл медаль, ªðãºìæëºë, 400,000 төгрөг

4 äүãээð áàéð: ªðãºìæëºë, 200,000 төгрөг

5 äóãààð áàéð: ªðãºìæëºë, 100,000 төгрөг 

Òóñãàé áàéð:2. Тус бүр ªðãºìæëºë, 50,000 төгрөг

Режиссер-постановщик видео. Хореограф постановщик флешмобов. Погосский Виталий
Шаблоны joomla 2.5